Začněte psát svůj dotaz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledáte. Stisknutím klávesy Esc zrušíte.

Všeobecné podmínky


Pokud jste se rozhodli využívat webové stránky Magazín Trénuj.cz www.magazin.trenuj.cz (dále jen „Uživatel“), přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky, které vám poskytnou informace, jak to na těchto stránkách funguje.

Informace o webu

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.magazin.trenuj.cz je společnost, STORE Plus s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO: 01611593, DIČ: CZ01611593 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78744., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Vlastník“ nebo „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.magazin.trenuj.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.magazin.trenuj.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.magazin.trenuj.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel a vlastník spolupracují se společnostmi, které jim poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel a vlastník stránek neprodávají, nepřevádí a nesdělují osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese magazin@trenuj.cz.

Na stránkách www.magazin.trenuj.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Uživatel nesmí vkládat na stránky www.magazin.trenuj.cz žádný obsah, který by porušoval práva třetích stran nebo právní předpisy.

V rámci jednotlivých sekcí můžete vkládat své komentáře. Odesláním komentáře potvrzujete, že máte neomezené právo k obsahu komentáře a jeho uveřejněním nebo jiným použitím Provozovatele nebudou poškozena práva třetích osob. Je-li komentář nebo jeho část autorským dílem, udělujete Provozovateli souhlas k tomu, aby s tímto dílem neomezeně nakládal, zejména jej citoval nebo jinak používal pro své marketingové a obchodní účely.

Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoli obsah, výroky nebo komentář vložený uživatelem nebo třetí stranou.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Na závěr

Tyto podmínky jsme oprávněni kdykoli změnit, a to i bez předchozího upozornění.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nedostupnost stránek www.magazin.trenuj.cz, za obsah, který vložila třetí strana nebo je odkazem na jiné webové stránky, ani za názory vyjádřené uživateli na těchto stránkách.

Vlastník stránek nenese odpovědnost za nefunkčnost stránek www.magazin.trenuj.cz ani za jakoukoliv škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s užitím těchto stránek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017.